საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამართლის აქტუალური საკითხები“საერთაშორისო, ეროვნული (რეგიონალური) და ინტერდისციპლინარული საერთაშორისო კონფერენციებიაკადემიური პერსონალის ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციებისტუდენტთა ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციებიჟამთააღმწერელისამეცნიერო კონფერენციის მონაწილეთა ბლანკიინკლუზიური განათლება კვლევა, სწავლა/სწავლება და სტუდენტური მხარდაჭერა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია„ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ნორმების იმპლემენტაცია კანონმდებლობაში“IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი ქართულ-თურქული ურთიერთობებისაერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ადამიანის უფლებები გამოცხადებიდან უსაფრთხოებამდე. 10.12.2021.