ინკლუზიური განათლება კვლევა, სწავლა/სწავლება და სტუდენტური მხარდაჭერა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია