ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებითადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალისაქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაციასამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილიინფორმაცია ოფიციალურად და სამუშაო ვიზიტებზე თანამშრომლებზე გაწეული სამივლინები ხარჯების შესახებ (ჯამურად,ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით)ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტებიბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოსი, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად)ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურადავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურეობაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურადინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურადუცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაციაინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა