ხშირად დასმული კითხვები

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №536 27.08.2020-ის გათვალისწინებით განისაზღვრა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები:

 

 

გაზაფხულის  სემესტრი

ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/დოქტორანტურა

სააუდიტორიო მეცადინეობები2021 წლის 9 მარტი – 29 ივნისი;

აკადემიური რეგისტრაცია2021 წლის 20 თებერვალი – 6 მარტი;

შუალედური შეფასება2021 წლის  26 აპრილი  4 მაისი;

 

საგამოცდო პერიოდი:

ა)  დასკვნითი გამოცდები2021 წლის 5 ივლისი – 24 ივლისი;

ბ)  დამატებითი გამოცდები2021 წლის 2 აგვისტო  7 აგვისტო.

 

 

  

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია

 

2020-2021სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სტუდენტებს მიეცეთ სწავლის საფასურის 3 ეტაპად გადახდის უფლება შემდეგ ვადებში:

სწავლის საფასურის არანაკლებ 30%-ისა  2021 წლის 9 მარტამდე;

სემესტრული საფასურის არანაკლებ 60%-ისა  2021 წლის 26 აპრილამდე;

სემესტრული საფასურის სრული დაფარვა  2021 წლის 5 ივლისამდე.

 

·         2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სასწავლო პროცესის განახლება დისტანციური ფორმატით, Zoom-ის  პლატფორმის გამოყენებით;

·          საგანმანათლებლო პროგრამების გარკვეული კომპონენტების განხორციელება (ლაბორატორიული სამუშაოები, კლინიკა, პრაქტიკული, საწარმოო/ სასწავლო/ საველე კომპლექსური (პროფესიული) პრაქტიკა), რომელთა შეფასება ელექტრონულ ფორმატში ვერ მოხერხდება, გადატანილია შუალედური გამოცდების (2021 . 26 აპრილი – 4 მაისი) დასრულების შემდეგ;

·         ეპიდვითარების სიტუაციის გაჯანსაღების შემთხვევაში, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან შესაბამისი მითითებებისთანავე, შესაძლებელია, სასწავლო პროცესი განახლდეს არადისტანციურ ფორმატში. 


იხ. აკადემიური საბჭოს დადგენილება  №05/01-684   სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სასწავლო პროცესის წარმართვის ფორმატის შესახებ

• მათემატიკა
• ქიმია
• ბიოლოგია
• ფიზიკა
• ქართული ფილოლოგია
• არქეოლოგია
• ისტორია
• აფხაზური ფილოლოგია
• ეკონომიკა
• დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

იხილეთ სრული ჩამონათვალი უნივერსიტეტების მიხედვით

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია ნებისმიერ ბანკში, ქვემოთ მოცემული საბანკო რეკვიზიტების წარდგენის საფუძველზე


სწავლის საფასურის გადახდის ინსტრუქცია, საქართველოს ბანკის ინტერნეტ და მობაილ ბანკში იხილეთ აქ.

საბანკო რეკვიზიტები:

სოხუმის სახელმწიფო უნვერსიტეტი

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში 

ბანკის კოდი: TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 7 09 04 72 89

ფინალური გამოცდის ზღვარი ინდივიდუალურია კონკრეტული საგნის მიხედვით, თუმცა საშუალოდ ეს არის მთლიანი საგამოცდო ქულის ნახევარს + 1