ხშირად დასმული კითხვები

განცხადების ფორმა იხ. აქ

2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრის  სასწავლო პროცესის ვადები:შენიშვნა: ზემოაღნიშნული ვადები არ შეეხება მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის პირველი კურსის სტუდენტებს

ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/დოქტორანტურა :

·      სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2022 წლის 19 სექტემბერი - 2023 წლის 14 იანვარი;

·      აკადემიური რეგისტრაცია -  2022 წლის 29 აგვისტო - 16 სექტემბერი;

·      შუალედური შეფასება - 2022 წლის 7 ნოემბერი - 12 ნოემბერი;

·      საშობაო არდადეგები - 2023 წლის 1 იანვარი -  7 იანვარი.

 

საგამოცდო პერიოდი:

ა)  დასკვნითი გამოცდები - 2023 წლის 20 იანვარი - 11 თებერვალი;

ბ)  დამატებითი გამოცდები - 2023 წლის 20 თებერვალი - 25 თებერვალი.

 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია

 

2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სტუდენტებს მიეცეთ სწავლის საფასურის 3 ეტაპად გადახდის უფლება შემდეგ ვადებში: 

 

სწავლის საფასურის არანაკლებ 30%-ისა - 2022  წლის 29 აგვისტოდან 19 სექტემბრამდე;

სემესტრული საფასურის არანაკლებ 60%-ისა - 2022 წლის 7 ნოემბრამდე;

სემესტრული საფასურის სრული დაფარვა - 2023 წლის 20 იანვრამდე

 

2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრის  სასწავლო პროცესის ვადები:

ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/დოქტორანტურა

·           სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2023 წლის 6 მარტი - 2023 წლის 24 ივნისი;

·           აკადემიური რეგისტრაცია -  2023 წლის 13 თებერვალი  - 6 მარტი;

·           შუალედური შეფასება - 2023 წლის 24 აპრილი - 28 აპრილი.

 

საგამოცდო პერიოდი:

 დასკვნითი გამოცდები - 2023 წლის 3 ივლისი - 22 ივლისი;

)  დამატებითი გამოცდები - 2023 წლის 31 ივლისი - 5 აგვისტო.

 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია

2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სტუდენტებს მიეცეთ სწავლის საფასურის 3 ეტაპად გადახდის უფლება შემდეგ ვადებში:  

სწავლის საფასურის არანაკლებ 30%-ისა - 2023  წლის 13 თებერვლიდან 6 მარტამდე;

სემესტრული საფასურის არანაკლებ 60%-ისა - 2023 წლის 24 აპრილამდე;

სემესტრული საფასურის სრული დაფარვა - 2023 წლის 3 ივლისამდეშენიშვნა: ზემოაღნიშნული ვადები არ შეეხება მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის პირველი კურსის სტუდენტებს

• მათემატიკა
• ქიმია
• ბიოლოგია
• ფიზიკა
• ქართული ფილოლოგია
• არქეოლოგია
• ისტორია
• აფხაზური ფილოლოგია
• ეკონომიკა
• დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა


სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია ნებისმიერ ბანკში, ქვემოთ მოცემული საბანკო რეკვიზიტების წარდგენის საფუძველზე


სწავლის საფასურის გადახდის ინსტრუქცია, საქართველოს ბანკის ინტერნეტ და მობაილ ბანკში იხილეთ აქ.

საბანკო რეკვიზიტები:

სოხუმის სახელმწიფო უნვერსიტეტი

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში 

ბანკის კოდი: TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 7 09 04 72 89

ფინალური გამოცდის ზღვარი ინდივიდუალურია კონკრეტული საგნის მიხედვით, თუმცა საშუალოდ ეს არის მთლიანი საგამოცდო ქულის ნახევარს + 1