ხშირად დასმული კითხვები

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

 


ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/დოქტორანტურა

 

სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2021 წლის 20 სექტემბერი – 2022 წლის 15 იანვარი;

აკადემიური რეგისტრაცია: 2021 წლის 30 აგვისტო – 2021 წლის 20 სექტემბერი;

შუალედური შეფასება: 2021 წლის 8 ნოემბერი – 2021 წლის  13 ნოემბერი;

საშობაო არდადეგები: 2022 წლის 1 1იანვარი – 2022 წლის 7 იანვარი.

 

საგამოცდო პერიოდი:

ა) დასკვნითი გამოცდები: 2022 წლის 20 იანვარი - 2022 წლის 12 თებერვალი.

ბ) დამატებითი გამოცდები: 2022 წლის 21 თებერვალი - 2022 წლის 26 თებერვალი.

 

 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია:

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სტუდენტებს შეუძლიათ სწავლის საფასურის 3 ეტაპად გადაიხადონ:

სწავლის საფასურის არანაკლებ 30%-ისა 2021 წლის 30 აგვისტოდან 2021 წლის 20 სექტემბრამდე;

სწავლის საფასურის არანაკლებ 60%-ისა 2021 წლის 8 ნოემბრამდე;

სემესტრული საფასურის სრული დაფარვა 2022 წლის 24 იანვრამდე.

• მათემატიკა
• ქიმია
• ბიოლოგია
• ფიზიკა
• ქართული ფილოლოგია
• არქეოლოგია
• ისტორია
• აფხაზური ფილოლოგია
• ეკონომიკა
• დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

იხილეთ სრული ჩამონათვალი უნივერსიტეტების მიხედვით

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია ნებისმიერ ბანკში, ქვემოთ მოცემული საბანკო რეკვიზიტების წარდგენის საფუძველზე


სწავლის საფასურის გადახდის ინსტრუქცია, საქართველოს ბანკის ინტერნეტ და მობაილ ბანკში იხილეთ აქ.

საბანკო რეკვიზიტები:

სოხუმის სახელმწიფო უნვერსიტეტი

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში 

ბანკის კოდი: TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 7 09 04 72 89

ფინალური გამოცდის ზღვარი ინდივიდუალურია კონკრეტული საგნის მიხედვით, თუმცა საშუალოდ ეს არის მთლიანი საგამოცდო ქულის ნახევარს + 1