სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების, დაცვისა და შეფასების ინსტრუქცია