აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები:ბრძანება №15/01-13-36 სოხუმის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე   პროფესორის აკადემიური  თანამდებობის  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ  (იხ. დანართი I; დანართი II)


ბრძანება №15/01-13-24 სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (იხ. დანართი I; დანართი II)


ბრძანება №15/01-13-19 სოხუმის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტზე   პროფესორის,  ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ პროფესორის  აკადემიური  თანამდებობის  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ (დანართი Iდანართი II)


სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ რექტორის 2020 წლის 7 სექტემბრის N15/01-13-38 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ


ბრძანება №15/01-13-43 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 7 ოქტომბრის N15/01-13-38 ბრძანებში „სოხუმის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური  თანამდებობის  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანება № 15/01-13-21 სოხუმის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  ასოცირებული პროფესორის აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (დანართი Iდანართი II)


სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის  აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად რექტორის 2019 წლის 17 დეკემბრის №15/01-13-81 ბრძანების საფუძველზე გამოცხადებულ კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ


ბრძანება № 15/01-13-84 სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის  აკადემიური თანამდებობის  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ(დანართი 1დანართი 2)


ბრძანება № 15/01-13-81  სოხუმის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე  ასოცირებული პროფესორის აკადემიური  თანამდებობის  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ (დანართი 1;  დანართი 2)


ბრძანება № 15/01-13-80სოხუმის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტზე  ასისტენტის  აკადემიური  თანამდებობის  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ (დანართი 1დანართი 2)


ბრძანება № 15/01-13-65 სოხუმის სახელმწიფო ნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (დანართი Iდანართი II; )


ბრძანება № 15/01-13-70სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე უვადო პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (იხ.დანართი 1; დანართი 2)


სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ რექტორის 2018 წლის 30 ნოემბრის N 15/01-13-62 ბრძანებითგამოცხადებული კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ


სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ რექტორის 2018 წლის 30 ნოემბრის N 15/01-13-57 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდსოხუმის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  იურიდიულ ფაკულტეტზე  პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის  აკადემიური თანამდებობის  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ რექტორის 2019 წლის 30 ნოემბრის №15/01-13-61 ბრძანებით გამოცხადებულ კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ


სსიპ – სოხუმის სახელმწიფოუნივერსიტეტის წესდება.


 სოხუმის სახელმწიფოუნივერსიტეტის პროფესორის, ასოცირებულიპროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლადკონკურსის ჩატარების პროცედურა და წარსადგენ დოკუმენტთა ნუსხა. (დანართი 1); (დანართი 2); (დანართი 3); (დანართი 4); (დანართი 5); 


სსიპ-სოხუმისსახელმწიფო უნივერსიტეტის შინაგანაწესსა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმები.


ეთიკის კოდექსი


 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აფილირების წესი (დანართი 1); (დანართი 2); (დანართი 3);


 აკადემიურ პერსონალთან დასადებიშრომით ხელშეკრულების ფორმა


გადაწყვეტილება N06-41/2 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2014 წლის 19 ივნისის N9/2 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების პროცედურასა და წარმოსადგენ დოკუმენტთა ნუსხის დანართი 2-ში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზებრძანება №15/01-13-01 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ სსუ-ს რექტორის 2018 წლის 30 ნოემბრის №15/01-13-63 ბრძანებაში დაშვებული ტექნიკური უზუსტობის გასწორების შესახებ


ბრძანება №15/01-13-57 სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე  პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის  აკადემიური თანამდებობის  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ  (იხდანართი1დანართი 2დანართი 3). 


ბრძანება №15/01-13-58 სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  განათლების  ფაკულტეტზე  პროფესორის და  ასოცირებული პროფესორის  აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ  (იხდანართი1დანართი 2დანართი 3).


ბრძანება №15/01-13-59  სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათადა ჯანდაცვის  ფაკულტეტზე   პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ - პროფესორის  აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ  (იხდანართი1დანართი 2დანართი 3).


ბრძანება №15/01-13-60 სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე  პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის  აკადემიური თანამდებობის  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ  (იხდანართი1დანართი 2დანართი 3).


ბრძანება №15/01-13-61  სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე   პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ - პროფესორის  აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ  (იხდანართი1; დანართი 2დანართი 3).


ბრძანება №15/01-13-62 სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტზე   პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის  აკადემიური თანამდებობის  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ  (იხდანართი1 ამობეჭდვა