ადმინისტრაციული თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები

ადმინისტრაციული თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები

ადმინისტრაციული თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები

ადმინისტრაციული თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები


სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატების რეგისტრაციის დაწყების შესახებ განცხადება.


სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  და ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნების დანიშვნის, კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


სსუ-ს განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატების რეგისტრაციის  დაწყების შესახებ განცხადება


სსუ-ს სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატების რეგისტრაციის  დაწყების შესახებ განცხადება


სსუ-ს ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატების რეგისტრაციის  დაწყების შესახებ განცხადება


სსიპ– სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატის შერჩევის მიზნით კონკურსის გამოცხადების, პრეტენდენტთა რეგისტრაციის დაწყებისა და მათი შერჩევის კრიტერიუმების შესახებ განცხადების ტექსტის დამტკიცების თაობაზე (იხ დანართი )


სსუს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატების რეგისტრაციის დაწყების შესახებ განცხადება


სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნებთან დაკავშირებული პროცედურების დაწყების საკითხი. ამობეჭდვა