აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები:სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ რექტორის 2018 წლის 30 ნოემბრის N 15/01-13-62 ბრძანებითგამოცხადებული კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ


სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ რექტორის 2018 წლის 30 ნოემბრის N 15/01-13-57 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდსოხუმის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  იურიდიულ ფაკულტეტზე   პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის  აკადემიური თანამდებობის  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ რექტორის 2019 წლის 30 ნოემბრის №15/01-13-61 ბრძანებით გამოცხადებულ კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ


სსიპ – სოხუმის სახელმწიფოუნივერსიტეტის წესდება.


 სოხუმის სახელმწიფოუნივერსიტეტის პროფესორის, ასოცირებულიპროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლადკონკურსის ჩატარების პროცედურა და წარსადგენ დოკუმენტთა ნუსხა. (დანართი 1); (დანართი 2); (დანართი 3); (დანართი 4); (დანართი 5); 


სსიპ-სოხუმისსახელმწიფო უნივერსიტეტის შინაგანაწესსა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმები.


ეთიკის კოდექსი


 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აფილირების წესი (დანართი 1); (დანართი 2); (დანართი 3);


 აკადემიურ პერსონალთან დასადებიშრომით ხელშეკრულების ფორმა


გადაწყვეტილება N06-41/2 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2014 წლის 19 ივნისის N9/2 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების პროცედურასა და წარმოსადგენ დოკუმენტთა ნუსხის დანართი 2-ში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზებრძანება №15/01-13-01 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ სსუ-ს რექტორის 2018 წლის 30 ნოემბრის №15/01-13-63 ბრძანებაში დაშვებული ტექნიკური უზუსტობის გასწორების შესახებ


ბრძანება №15/01-13-57 სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე  პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის  აკადემიური თანამდებობის  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ  (იხდანართი1დანართი 2დანართი 3). 


ბრძანება №15/01-13-58 სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  განათლების  ფაკულტეტზე  პროფესორის და  ასოცირებული პროფესორის  აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ  (იხდანართი1დანართი 2დანართი 3).


ბრძანება №15/01-13-59  სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათადა ჯანდაცვის  ფაკულტეტზე   პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ - პროფესორის  აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ  (იხდანართი1დანართი 2დანართი 3).


ბრძანება №15/01-13-60 სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე  პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის  აკადემიური თანამდებობის  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ  (იხდანართი1დანართი 2დანართი 3).


ბრძანება №15/01-13-61  სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე   პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ - პროფესორის  აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ  (იხდანართი1; დანართი 2დანართი 3).


ბრძანება №15/01-13-62 სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტზე   პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის  აკადემიური თანამდებობის  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ  (იხდანართი1; დანართი 2დანართი 3). 


ბრძანება №15/01-13-63 სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ  ფაკულტეტზე  პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის  აკადემიური თანამდებობის  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ  (იხდანართი1; დანართი 2დანართი 3).

ამობეჭდვა