აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები:გადაწყვეტილება N06-41/2 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2014 წლის 19 ივნისის N9/2 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების პროცედურასა და წარმოსადგენ დოკუმენტთა ნუსხის დანართი 2-ში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზებრძანება №15/01-13-57 სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე  პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის  აკადემიური თანამდებობის  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ  (იხდანართი1დანართი 2დანართი 3). 


ბრძანება №15/01-13-58 სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  განათლების  ფაკულტეტზე  პროფესორის და  ასოცირებული პროფესორის  აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ  (იხდანართი1დანართი 2დანართი 3).


ბრძანება №15/01-13-59  სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათადა ჯანდაცვის  ფაკულტეტზე   პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ - პროფესორის  აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ  (იხდანართი1დანართი 2დანართი 3).


ბრძანება №15/01-13-60 სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე  პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის  აკადემიური თანამდებობის  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ  (იხდანართი1დანართი 2დანართი 3).


ბრძანება №15/01-13-61  სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე   პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ - პროფესორის  აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების  შესახებ  (იხდანართი1; დანართი 2დანართი 3).


ბრძანება №15/01-13-62 სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტზე   პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის  აკადემიური თანამდებობის  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ  (იხდანართი1; დანართი 2დანართი 3). 


ბრძანება №15/01-13-63 სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ  ფაკულტეტზე  პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის  აკადემიური თანამდებობის  დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ  (იხდანართი1; დანართი 2დანართი 3).

ამობეჭდვა