ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტიარქეოლოგია

ისტორია

კულტურათაშორისი კომუნიკაციები

ევროპული ენები და ლიტერატურა /The European Languages and Literature

  • მოდულები - ინგლისური ფილოლოგია ● სლავური ფილოლოგია ● გერმანული ფილოლოგია ● ფრანგული ფილოლოგია 
  • Modules - English  Philology ● Slavic Philology  ● German Philology  ● French  Philologyქართული ფილოლოგია  (Georgian Philology)

სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს ორ სასპეციალიზაციო მოდულს:

  • ქართველური ენათმეცნიერება (Kartvelian Linguistics)
  • ქართული ლიტერატურათმცოდნეობა  (Georgian Literary Studies)საგამოცდო საკითხები

ქართული ფილოლოგია  (Georgian Philology)

ისტორია

კულტურათაშორისი კომუნიკაციები

ინგლისური (B2 ნიმუში)

რუსული ენა (B2 ნიმუში)

ამობეჭდვა