საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და   ფარმაციის ფაკულტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტი

გამოყენებითი მათემატიკა

გამოყენებითი სტატისტიკა (2018 წელი) 

გამოყენებითი სტატისტიკა (2020 წ., აკრედიტირებული)

კომპიუტერებისა და ქსელების  პროგრამული უზრუნველყოფა

კონსტრუქციული (გამოყენებითი) გეოგრაფია და გარემოს დაცვა

გამოყენებითი გეოგრაფია _აკრედიტებული 2022 წლიდან

კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა

მიკრობიოლოგია

ქიმიური ექსპერტიზა


საგამოცდო საკითხები

გამოყენებითი მათემატიკა

კომპიუტერებისა და ქსელების  პროგრამული უზრუნველყოფა

გამოყენებითი სტატისტიკა

მიკრობიოლოგია

კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა

ქიმიური ექსპერტიზა

ინგლისური (B2 ნიმუში)

ზოგადი და დარგობრივი გეოგრაფია

ამობეჭდვა