სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმები

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმები

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმები

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსების შედეგები:

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს №471 დადგენილების (10.01.2019) საფუძველზე სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად დამტკიცებული შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 09.02.2019  სხდომის ოქმი №7 (შემაჯამებელი)


სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად რექტორის 2018 წლის 30 ნოემბრის N15/01-13-57 ბრძანების საფუძველზე გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 10 იანვრის N05/01-470 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი სხდომის N5 ოქმი-დან 


სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 30 ნოემბრის N 15/01-13-61 ბრძანების თანახმად მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 10 იანვრის N05/01-472 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული საკონკურსო კომისიის სხდომის N5 შემაჯამებელი ოქმი


სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის/ბების დასაკავებლად რექტორის 2018 წლის 30 ნოემბრის N15/01-13-58 ბრძანების საფუძველზე გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 10 იანვრის N05/01-474 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული შესარჩევი საკონკურსო კომისიის სხდომის შემაჯამებელი ოქმიდან N3


სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე პროფესორისა და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის 2018 წლის 30 ნოემბრის N 15/01-13-62 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ-ს აკადემიური საბჭოს (N05/01-473, 10.01.2019) დადგენილებით შექმნილი საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი N7


სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიურ თანამდებობებზე (პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის) - რექტორის 2018 წლის 30 ნოემბრის N 15/01-13-60 ბრძანების საფუძველზე გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 10 იანვრის N 05/01-475 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული შესარჩევი საკონკურსო კომისიის სხოდმის შემაჯამებელი ოქმიდან N4 


სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს  N 471 დადგენილების (10.01.2019)  საფუძველზე სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად დამტკიცბეული შესარჩევი საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი N6 (შემაჯამებელი)


ამონაწერი სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად, რექტორის 2018 წლის 30 ნოემბრის 15/01-13-59 ბრძანების საფუძველზე გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 10 იანვრის N 05/01-476 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცბეული შესარჩევი საკონკურსო კომისიის სხდომის შემაჯამებელი ოქმიდან N2

ამობეჭდვა