სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმები

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმები

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმები

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსების შედეგები:სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტზე  ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური  თანამდებობის  დასაკავებლად რექტორის  2021 წლის 18 იანვრის  N15/01-13-01 ბრძანების საფუძველზე გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 26 თებერვლის   N05/01-683 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული კომისიის სხდომის შემაჯამებელი ოქმი №3


სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  ასისტენტ-პროფსორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად რექტორის 2020 წლის 18 დეკემბრის №15/01-13-49 ბრძანების საფუძველზე გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 28 იანვრის N05/01-672 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული კომისიის სხდომის შემაჯამებელი ოქმი №3


სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად რექტორის 2020 წლის 18 დეკემბრის №15/01-13-51 ბრძანების საფუძველზე გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 28 იანვრის  N05/01-674 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული კომისიის სხდომის შემაჯამებელი ოქმი №2


სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფსორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად რექტორის 2020 წლის 7 სექტემბრის 15/01-13-38 და 2020 წლის 18 დეკმბრის 15/01-13-50 ბრძანებების საფუძველზე გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 28 იანვრის  N05/01-673  დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული კომისიის სხდომის შემაჯამებელი ოქმი №4


სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად რექტორის 2020 წლის 9 ივნისის №15/01-13-21 ბრძანების საფუძველზე გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 23 ივლისის №627 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული კომისიის სხდომის შემაჯამებელი ოქმი №3


სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად რექტორის 2019 წლის 26 დეკემბრის N15/01-13-84 ბრძანების საფუძველზე გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 17 თებერვლის N05/01-593 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული კომისიის სხდომის შემაჯამებელი ოქმი N3


სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებატა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად რექტორის 2019 წლის 17 დეკემბრის N15/01-13-81 ბრძანების საფუძველზე გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 31 იანვრის N05/01-587 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული კომისიის სხდომის შემაჯამებელი ოქმი N3


სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტზე ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად რექტორის 2019 წლის 12 დეკემბრის N15/01-13-80 ბრძანების საფუძველზე გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 24 იანვრის N05/01-582 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული კომისიის სხდომის შემაჯამებელი ოქმი N3 


სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად რექტორის 2019 წლის 22 ოქტომბრის N15/01-13-65 ბრძანების საფუძველზე გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 12 დეკემბრის N05/01-570 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული კომისიის სხდომის შემაჯამებელი ოქმიდან N3 ოქმი


სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის თანამდებობის უვადო დასაკავებლად რექტორის 2019 წლის 20 სექტემბრის  N15/01-13-59 ბრძანების საფუძველზე გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 18 ნოემბრის N05/01-567 დადგენილების საფუძელზე დამტკიცებული კომისიის სხდომის შემაჯამებელი ოქმი


სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს №471 დადგენილების (10.01.2019) საფუძველზე სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად დამტკიცებული შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 09.02.2019  სხდომის ოქმი №7 (შემაჯამებელი)


სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად რექტორის 2018 წლის 30 ნოემბრის N15/01-13-57 ბრძანების საფუძველზე გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 10 იანვრის N05/01-470 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი სხდომის N5 ოქმი-დან 


სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 30 ნოემბრის N 15/01-13-61 ბრძანების თანახმად მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 10 იანვრის N05/01-472 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული საკონკურსო კომისიის სხდომის N5 შემაჯამებელი ოქმი


სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის/ბების დასაკავებლად რექტორის 2018 წლის 30 ნოემბრის N15/01-13-58 ბრძანების საფუძველზე გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 10 იანვრის N05/01-474 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული შესარჩევი საკონკურსო კომისიის სხდომის შემაჯამებელი ოქმიდან N3


სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე პროფესორისა და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის 2018 წლის 30 ნოემბრის N 15/01-13-62 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ-ს აკადემიური საბჭოს (N05/01-473, 10.01.2019) დადგენილებით შექმნილი საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი N7


სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიურ თანამდებობებზე (პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის) - რექტორის 2018 წლის 30 ნოემბრის N 15/01-13-60 ბრძანების საფუძველზე გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 10 იანვრის N 05/01-475 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული შესარჩევი საკონკურსო კომისიის სხოდმის შემაჯამებელი ოქმიდან N4 


სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს  N 471 დადგენილების (10.01.2019)  საფუძველზე სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად დამტკიცბეული შესარჩევი საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი N6 (შემაჯამებელი)


ამონაწერი სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად, რექტორის 2018 წლის 30 ნოემბრის 15/01-13-59 ბრძანების საფუძველზე გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 10 იანვრის N 05/01-476 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცბეული შესარჩევი საკონკურსო კომისიის სხდომის შემაჯამებელი ოქმიდან N2

ამობეჭდვა