სიახლეები

2017 წლის 3 მაისს ჩატარებული სსუ-ს სენატის საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმები

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში წარმომადგენელთა არჩევნებთან დაკავშირებით საფაკულტეტო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმები

 1. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი: აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები

2. განათლების ფაკულტეტი: აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები

3. იურიდიული ფაკულტეტი: აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები

4. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებატა ფაკულტეტი: აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები

ფოტო გალერეა