სიახლეები

2018-2019 სასწავლო წელს გამოცხადებულ სადოქტორო პროგრამებზე დარგობრივ კომისიებთან წარმატებით გაიარეს გასაუბრება/გამოცდა  ქვემოთ ჩამოთვლილმა კონკურსანტებმა:

 

2018-2019 სასწავლო წელს გამოცხადებულ სადოქტორო პროგრამებზე დარგობრივ კომისიებთან წარმატებით გაიარეს გასაუბრება/გამოცდა  ქვემოთ ჩამოთვლილმა კონკურსანტებმა:

სადოქტორო პროგრამა: არქეოლოგია

გვარი

სახელი

1

გოგოლაძე

გიორგი

 

სადოქტორო პროგრამა: თანამედროვე ქართული ლიტერატურა

და ლიტერატურის თეორია

გვარი

სახელი

1

ნარმანია

გვანცა

2

ყალიჩავა

თამთა

 

სადოქტორო პროგრამა: ქართველური ენათმეცნიერება

გვარი

სახელი

1

ბარიხაშვილი

მაია

2

ოთინაშვილი

ლია

 

სადოქტორო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება

გვარი

სახელი

1

არდაშელია

აპოლონი

2

აბრამიძე

თამარ

3

ეზუგბაია

გიორგი

4

თეზიაშვილი

ლევანი

5

კიკილაშვილი

ლევანი

6

ლომიძე

გიორგი

7

ავალიანი

ქრისტინა

 

სადოქტორო პროგრამა: მყარი სხეულების ფიზიკა

გვარი

სახელი

1

შამათავა

კახაბერი

 

სადოქტორო პროგრამა: საქართველოს ისტორია

პირადობის ნომერი

ქულა

1

62003002232

89 -B

2

30001001713

93 - A

3

01027073086

92 - 92

4

61004062398

93 - A

5

19001083265

88 - B

6

37001044641

91 -A

7

13001042952

81 - B

 

 

ყურადღება!

კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კონკურსანტთა ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადა განსაზღვრულია 12-18 სექტემბრით, რაც გულისხმობს სწავლის სემესტრული საფასურის სრულ  გადახდას (1125 ლარი). თანხის გადახდა შესაძლებელია  ნებისმიერ ბანკში ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (ბანკის კოდი: TRESGE22; სახაზინო კოდი: 709047289).  სავალდებულოა, რომ კონკურსანტმა წარმოადგინოს თანხის გადახდის ქვითარი (ასლი) სსუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტში (ოთახი #204). დოქტორანტურაში ჩარიცხვის ბრძანება გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2018 წლის 21 სექტემბრისა.

 

 

ფოტო გალერეა