სიახლეები

2019-2020  სასწავლო წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ვადების  განსაზღვრის  შესახებ

 

 

 

 


სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი

 

ბრძანება  15/01-08-67

____________________________________________________________________________

ქ. თბილისი                                                                            28__  11_____ 2019 წ.

 

2019-2020  სასწავლო წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ვადები
განსაზღვრის  შესახებ

 

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–14 მუხლის  პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის და მე-4 პუნქტის „ა“ და „ე“ ქვეპუნქტების შესაბამისად სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მარიამ მირესაშვილის მოხსენებითი ბარათი სარეგისტრაციო 15/02-6001   27.11.19 წ. საფუძველზე

                                                                              ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 

2019-2020 სასწავლო წლის საშემოდგომო მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე  სასწავლო პროცესის დაწყების ვადად განისაზღვროს 2019 წლის 2 დეკემბერი.

 

·       ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

·        წინამდებარე ბრძანება შეიძლება გასაჩივრებული იქნას გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ან სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №61)

რექტორი

ზურაბ ხონელიძე

 

 

 

 

 

 

ბრძანების პროექტი მოამზადა:

კანცელარიის უფროსი სპეციალისტი

ნესტან ხუბუტია

 

 

 

 

 

 

ფოტო გალერეა