სიახლეები

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი

60% თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში, სტუდენტი გამოცდაზე არ დაიშვება. 

გაურკვევლობის თავიდან აცილების მიზნით თან იქონიეთ გადახდის ქვითარი.

შეგახსენებთ,რომ სტუდენტი ვალდებულია ყურადღებით გაეცნოს საგამოცდო ცხრილს და იმ შემთხვევაში თუ მის საგამოცდო ცხრილში:

ა) ფიგურირებს საგამოცდო საგანი, რომელიც არ უნდა ფიგურირებდეს

ბ)საგამოცდო საგნის გასწვრივ არ არის მითითებული პროფესორის გვარი ან მითითებულია არასწორად

გ) არ ფიგურირებს რომელიმე საგამოცდო საგანი, რომელიც უნდა ფიგურირებდეს

დ)საგამოცდო საგნის დასახელება მითითებულია არასწორად სტუდენტმა აუცილებლად უნდა აცნობოს აღნიშნულის შესახებ ფაკულტეტის ადმინისტრაციას.

პირადობის დამადასტურებელი საბუთის გარეშე,სტუდენტი გამოცდაზე არ დაიშვება!!!


ფოტო გალერეა