სიახლეები

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი


მათემატიკა

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

ბიოლოგია

ბიოსამედიცინო ინჟინერია

გეოგრაფია

ეკოლოგია

ფარმაცია

ქიმია

ფიზიკაბაკალავრიატი 

ბიზნესი

ეკონომიკა

ფსიქოლოგია, სოციოლოგია, პოლიტიკური მეცნიერებები, საერთაშორისო ურთიერთობებიI კურსი

II კურსი

III კურსი

IV კურსი

დამატებითი


მაგისტრატურაბაკალავრიატი 

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა

მასწავლებლის განათლება (დაწყებითი საფეხური)

ინკლუზიური განათლება

minor - მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

მაგისტრატურა

განათლების მეცნიერებანი -  სწავლების მეთოდიკაფოტო გალერეა