სიახლეები

2022-23 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის  შუალედური გამოცდების ცხრილი

შეგახსენებთ,რომ სტუდენტი ვალდებულია ყურადღებით გაეცნოს საგამოცდო ცხრილს და იმ შემთხვევაში თუ მის საგამოცდო 


ცხრილში:


ა) ფიგურირებს საგამოცდო საგანი, რომელიც არ უნდა 
ჩანდეს;


ბ)საგამოცდო საგნის გასწვრივ არ არის მითითებული პროფესორის გვარი ან მითითებულია არასწორად
;


გ)
არ არის დაფიქსირებული რომელიმე საგამოცდო საგანი;


დ)სტუდენტმა აუცილებლად უნდა აცნობოს აღნიშნულის შესახებ ფაკულტეტის ადმინისტრაციას.


პირადობის დამადასტურებელი საბუთის გარეშე,სტუდენტი გამოცდაზე არ დაიშვება!!!

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

სამართლისა და დიპლომატიის

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის

განათლების მეცნიერებათა

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა


ფოტო გალერეა