სიახლეები

2023-24 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების აღდგენის ცხრილი

შეგახსენებთ,რომ სტუდენტი ვალდებულია ყურადღებით გაეცნოს საგამოცდო ცხრილს და იმ შემთხვევაში თუ მის საგამოცდო ცხრილში:


) ფიგურირებს საგამოცდო საგანი, რომელიც არ უნდა ჩანდეს;


საგამოცდო საგნის გასწვრივ არ არის მითითებული პროფესორის გვარი ან მითითებულია არასწორად;


) არ არის დაფიქსირებული რომელიმე საგამოცდო საგანი;


) არ არის მითითებული საგამოცდო საგნის გასწვრივ დრო და ადგილი;

 

სტუდენტმა აუცილებლად უნდა აცნობოს აღნიშნულის შესახებ ფაკულტეტის ადმინისტრაციას.


პირადობის დამადასტურებელი საბუთის გარეშე,სტუდენტი გამოცდაზე არ დაიშვება!!!


ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი


საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტი


სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტი


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფოტო გალერეა