სიახლეები

ადამიანის უფლებათა  დაცვის საერთაშორისო ნორმების იმპლემენტაცია კანონმდებლობაში

FOR ENGLISH SCROLL DOWN!


ოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტი

 

ჟენევის 1949 წლის 12 აგვისტოს  კონვენციების მიღებიდან 70- წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

ადამიანის უფლებათა  დაცვის საერთაშორისო ნორმების იმპლემენტაცია კანონმდებლობაში
თბილისი  2019 წლის 4დეკემბერი
კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფის  მისამართი:
საქართველოთბილისიანა პოლიტკოვსკაიას  №61


კონფერენციის თემატიკა:

1. ჟენევის 1949 წლის 12 აგვისტოს  კონვენციების და მისი დამატებითი ოქმების იმპლემენტაცია, თეორია და სასამართლო პრაქტიკა.

2. ადამიანის უფლებების დაცვის სართაშორისო  ნორმების იმპლემენტაციის, ისტორიული, თეორიული და საკანონმდებლო ასპექტები.


კონფერენციის მიზანია ჟენევის 1949 წლის 12 აგვისტოს  კონვენციების და დამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში არსებული  შეხედულებების, სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის და მოსაზრებების გაცვლის საფუძველზე, შიდასახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო მასშტაბით „ადამიანის უფლებათა დაცვის“ შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა.


საორგანიზაციო ჯგუფი:

ზურაბ  ხონელიძე  -საორგანიზაციო ჯგუფის თავმჯდომარესოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორიპოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი;

ვეფხვია  გვარამია - საორგანიზაციო ჯგუფის თავმჯდომარის  მოადგილესოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტის დეკანის მ/შ, საერთაშორისო სამართლის ქვემიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი;

რეინჰარდ პაულინგი -  ევროპის შედარებითი სამართლის , ევროპული სამეცნიერო საზოგადოების განყოფილების წევრი; პროფესორი;

 ავთანდილ ხაზალია - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტის საჯარო სამართლის ქვემიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი;

ლალი გაბისონია - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტის იურიდიული კლინიკის ხელმძღვანელი, სამართლის საფუძვლებისა და მეთოდების  ქვემიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი:

ედიშერ ფუტკარაძე - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტის სისხლის სამართლის ქვემიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი;

ასმათ გუგავა - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი, კერძო სამართლის ქვემიმართულების ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი;

გიმზერ ალანია - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტის კრიმინალისტიკის ლაბორატორიის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი;

მარიამ გერგედავა -  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტის  კრიმინალისტიკის ლაბორატორიის ლაბორანტი.


ნაშრომის წარმოდგენის პროცედურა:

·                 ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იქნეს ელექტრონული ფორმატით  Microsoft Word-ის დოკუმენტის სახით;

·                 წარმოდგენილი ნაშრომი უნდა შეიცავდეს ავტორის სახელსგვარსსამეცნიერო წოდებასსამეცნიერო ხარისხსსაკონტაქტო მონაცემებს და ელექტრონული ფოსტის მისამართს;

·                 ნაშრომი უნდა შეესაბამებოდეს კონფერენციის თემატიკას;

·                 201წლის29 ნოემბრის ჩათვლით წარმოდგენილი უნდა იქნას ნაშრომის სათაური და ანოტაცია 100-120 სიტყვის მოცულობით,  ინგლისურ ენაზე (ქართულ ენაზე გამომსვლელი მომხსენებლის ასევე ქართულ ენაზეც);

 

მისამართზე:   f.law@sou.edu.ge

·                 ნაშრომის მოცულობა შეიძლება იყოს  7 - 15 გვერდი;

·                 ნაშრომი წინასწარ არ უნდა იქნას გამოქვეყნებული;

·                 საკონფერენციო ნაშრომის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2020 წლის 20იანვარი;

·                 ნაშრომის ელექტრონული ვერსია წარმოდგენილი უნდა იქნს მისამართზე:  f.law@sou.edu.geტექნიკური მოთხოვნები ნაშრომის მიმართ:

·                 ანოტაცია და ნაშრომი უნდა შესრულდეს ქართულ და ინგლისურ ენებზე  Sylfaen-11 ფონტითსქოლიო Sylfaen-9 ფონტით . 

·                 უცხოელი მეცნიერები ანოტაციას და ნაშრომს  მხოლოდ ინგლისურ ენაზე წარმოადგენენ;  

·                 მომხსენებლებირომლებიც საქართველოს მოქალაქეები არიანანოტაციას და ნაშრომს ქართულ და ინგლისურ ენებზე წარმოადგენენ;

·                 ანოტაციაში და ნაშრომში სტრიქონებს შორის ინტერვალი უნდა იყოს 1,5;

·                 აბზაცი გამოიყოს Tab-კლავიშით;

·                 ცხრილები და დიაგრამები უნდა შესრულდეს JPEG ფორმატში;

·                  ანოტაციის და  ნაშრომის ტექსტს უნდა მიეცეს გვერდზე გასწორებამინდვრები 2,0 მმ; 2,0 მმ; 2,0 მმ.;

·                 ნაშრომში გამოყენებულ სქოლიოებში წყაროების მითითება უნდა განხორციელდეს ორიგინალის ენაზე შემდეგი წესის დაცვითწიგნის გამოყენების შემთხვევაში უნდა მიეთითოს წიგნის დასახელებაავტორი ან ავტორები, რედაქტორიგამომცემლობაქალაქიგამოცემის წელიგვერდი; სტატიის  გამოყენების შემთხვევაში უნდა მიეთითოს სტატიის დასახელება ავტორი ან ავტორებიგამოცემის დასახელებანომერიწელი და გვერდიინტერნეტმასალის შემთხვევაში  უნდა მიეთითოს ავტორი ან ავტორები, ინფორმაციის/სტატიის დასახელება;  სამართლებრივი აქტის ამოყენების შემთხვევაში  უნდა მიეთითოს დასახელება და რეკვიზიტებისასამართლო პრაქტიკის გამოყენების შემთხვევაში უნდა მიეთითოს სასამართლოს სახელწოდებასამართლ აქტის მიღების თარიღი და საქმის დასახელება (არსებობის შემთხვევაში ნომერი);

კონფერენციის თემატიკასთან შეუსაბამობის შემთხვევაში  წარმოდგენილი შრომები  არ განიხილება;

წარმოდგენილი ნაშრომები კონფერენციის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება ინგლისურ და ქართულ ენებზეგამოქვეყნებას უზრუნველყოფს სამართლისა  და დიპლომატიის ფაკულტეტი უნივერსიტეტის საერთო ბიუჯეტიდან.

კონფერენციასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე მოგვმართეთ f.law@sou.edu.ge


 

Sokhumi State University

Faculty of Law and Diplomacy

 

International Scientific Conference dedicated to the 70th Anniversary of  The Geneva Convention of 12 August 1949

Implementation of the international norms on human rights in Legislation 
Tbilisi December 4  2019
Conference Organizing Team Address:
Anna Politkovskaya 61, Tbilisi, Georgia


Conference Topics:

1. Implementation of  The Geneva Conventions of 12 August 1949 and its Additional Protocols, Theory and the Court Practice.

2. Historical, Theoretical and Legislative aspects of  Implementation of International Norms on Human Rights.


 

The purpose of this Conference is Promotion of the views on The Geneva Convention of 12 August 1949, Analysis of the Court Practice and Development of human rights protection with  exchange Domestic and International Law views


 

 

Organizing Team:

Zurab Khonelidze –Chairman of the Organizing Team,  Rector of  Sokhumi State University, Doctor of Political Sciences; 

Vepkhvia Gvaramia -  Vice- Chairman of the Organizing Team , Acting  Dean of  Sokhumi State University Faculty of Law and Diplomacy, Head of the Department of International Law, Professor;  

Reinhard Pauling – European Comparative Law , Member of the department of European Scientific Society; Professor;

Avtandil Khazaliya - Head of the Department of Public Law of Sokhumi State University Faculty of Law and Diplomacy, Professor;

Lali Gabisonia - Head of  Law  Clinic of Sokhumi State University Faculty of  Law and Diplomacy, Head of the Fundaments and methods of Law Department , Professor;

EdisherPhutkaradze – Head of the Criminal Law Department of Sokhumi State University Faculty of Law and Diplomacy,  Professor ;

Asmat Gugava -  Head of Quality Management Department of Sokhumi State University Faculty of Law and Diplomacy, Head of  the Department of Private Law, Associate Professor;

Gimze Alania - Head of the Criminalistics Laboratory of  Sokhumi State University Faculty of Law and Diplomacy

Mariam Gergedava – Assistant of  Criminalistics Laboratory of  Sokhumi State University Faculty of Law and Diplomacy


Work Presentation Procedure:  

·                 The work should be presented in electronic format as a Microsoft Word document;

·                 The presented work must include name, surname, scientific rank, scientific degree, contact data and email address of the author;

·                 The work should be relevant to the theme of the conference;

·                 The title and annotation of  the paper must  not exceed   100-120 words and   should be presented till November 29, 2019 in  English language (for the Georgian language speakers, the paper can be presented in the Georgian language); the papers should be sent to the following address: f.law@sou.edu.ge

·                 The scientific work should consist of    7 - 15 pages;

·                 Conference work  should not be published previously;

·                 The deadline for submitting the conference materials is January 20, 2020.

·                 The electronic version of the paper should be submitted at: f.law@sou.edu.geTechnical  Requirements for the work:

·                 Annotation and work should be written in the Georgian and English languages and typed in  ​​  Sylfaen-11, Scholar Sylfaen 9 - Font .

·                 Foreign scientists’ papers and annotation should be written in English only (The Organizing Team  will provide the Georgian translation of the papers).

·                 Speakers, who are citizens of Georgia, should write their annotation and work   in the Georgian and English languages;

·                 The line pitch of annotations and scientific work should be medium   (spacing 1, 5);  

·                 Allocate the paragraph by pressing the TAB – key; 

·                 Figures, tables  and diagrams should be   produced  in JPEG format;

·                  in the annotation and   the text of the scientific  work margin rectification and  correction should be used;   margin size should be 2,0 mm; 2,0 mm; 2,0 mm.;

·                 The references used in the footnotes of the paper should be made in the original language in the following  manner:In case of books, an author or authors or editor, publisher, city, edition year, page must be indicated;In case of  an article,   title   of the article,   the author or   authors, the title of the edition, number of the edition, year and page must be indicated;In case of the Internet material, the author or the authors, heading of the information / article should be indicated; In case of using a legal act, the title and the requisites should be indicated;In case of application of the court practice, the name of the court, the date of receiving the  ruling of the court and the name of the case   should be indicated, in  case of existence of that letter the number of the case should also  be   indicated;


In case of non-compliance with the theme of the conference, the presented papers are not    considered;

 Presented works will be published in English and Georgian languages ​​After finishing the Conference. The publication is provided by the Faculty of Law and Diplomacy from the common budget of the University.

For other issues related to the conference, Please contact f.law@sou.edu.ge

 


ფოტო გალერეა