სიახლეები

დისერტაციის დაცვა თემაზე: „თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის სოციოლინგვისტური ასპექტები“


2017 წლის 9 იანვარ 14:00 საათზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ანა პოლიტკოვსკაიას . №26, VII სართული, საპრეზენტაციო დარბაზი) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე დოქტორანტი  ლელა   მიქავა დაიცავს დისერტაციას თემაზე: თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის სოციოლინგვისტური ასპექტები“.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მერაბ ნაჭყებია - ფილოლოგიის დოქტორი, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი;

ოფიციალური რეცენზენტები: მანანა ტაბიძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი და თამილა ზვიადაძე - ფილოლოგიის დოქტორი, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში.


ფოტო გალერეა