სიახლეები

დოქტორანტ თეა თათენაშვილის დისერტაციის დაცვა

2024  წლის 30 მაისს, ხუთშაბათს, 14:00 საათზე, სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნი­ვე­რ­სი­ტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ის­ტო­რიის სადისე­რ­ტა­ციო სა­ბ­ჭოს სხდომაზე გაიმართება დოქტორანტ თეა თათენაშვილის მიერ ისტორიის დო­ქ­ტო­რის აკადე­მი­ური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი სადისერტაციო ნაშ­რო­მის დაცვა თემა­ზე: „ქართველთა შორის კათოლიკობის ისტორიისათვის. მამა პეტრე ტატალაშვილი.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

v  კახა კვაშილავა, ისტორიის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასო­­­ცირებული პროფესორი.

 

ექსპერტები:

v  გიორგი ანთელავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

v  როინ ყავრელიშვილი, ისტორიის დოქტორი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი.

 

ოფიციალური რეცენზენტები:


v  მურმან პაპაშვილი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სა­ხე­ლობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი.


v  ოთარ ჯანელიძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, გორის სახელმწიფო უნი­ვე­რსიტეტის პროფესორი.

 

დისერტაციის დაცვა შედგება მისამართზე:

 

სსიპ სოხუმის სახლმწიფო უივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქარ­თ­ვე­ლოს ისტორიის სადოქტორო პროგრამის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე.  

მისამართი: ანა პო­ლი­ტოვსკაიას ქ. №26, VII სართული, ზვიად გამსახურდიას დარბაზი.

 

დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია სსიპ სოხუმის სახლმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიო­თე­კა­ში, მისამართი: ანა პოლიტოვსკაიას, 61, 0186, თბილისი, საქართველო.

ფოტო გალერეა