სიახლეები

დოქტორანტი მიხეილ ანთაძე ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად დაიცავს დისერტაციას თემაზე: „მითოლოგიური ნარატივის ლიტერატურული ტრანსფორმაცია XX საუკუნის ქართულ რომანში

2019 წლის  25 აპრილს 14:00 საათზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ანა პოლიტკოვსკაიას . №26, VII სართული, საპრეზენტაციო დარბაზი) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე დოქტორანტი მიხეილ ანთაძე ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად დაიცავს დისერტაციას თემაზე: მითოლოგიური ნარატივის ლიტერატურული ტრანსფორმაცია XX საუკუნის ქართულ რომანში (. ჭილაძის რომანები  - „გზაზე ერთი კაცი მიდიოდადაყოველმან ჩემმან მპოვნელმან)“.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მარიამ მირესაშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი;

ექსპერტები: ინგა მილორავა - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და მარინე ტურავა - ფილოლოგიის  დოქტორი, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;                                                   

ოფიციალური რეცენზენტები:  როსტომ ჩხეიძე - ფილოლოგიის  მეცნიერებათა დოქტორი, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი და ნანა კუცია - ფილოლოგიის დოქტორი, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში. 

ფოტო გალერეა