სიახლეები

გამოცხადდა კონკურსი სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად

საქართველოს ,,უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის” 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,მ“ ქვეპუნქტის და სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ო“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად

აკადემიური საბჭო ადგენს:

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადდეს კონკურსი, დაიწყოს კანდიდატთა რეგისტრაცია და დამტკიცდეს კონკურსის გამოცხადების, კანდიდატთა რეგისტრაციისა და მათი შერჩევის კრიტერიუმის შესახებ განცხადების ტექსტი დანართი №1 - ის შესაბამისად

იხ. დანართი №1

იხ. დადგენილება №  05/01-363

ფოტო გალერეა