სიახლეები

კონკურსანტის შეფასების კრიტერიუმები.

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 10 აგვისტოს N15/01-13-36 ბრძანების „სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად“ კონკურსის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 13 სექტემბრის  N05/01-290 დადგენილების საფუძველზე დამტკიცებული კომისიის მიერ შემუშავებული კონკურსანტის შეფასების კრიტერიუმები.

ფოტო გალერეა