სიახლეები

ლალი ბესელიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:
ზურაბ ქოჩლაძე - ტექნიკის დოქტორი, თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.


ექსპერტები:
გურამ ცერცვაძე - ფიზიკა - მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი; 
თეოდორე ზარქუა - ინჟინერიის დოქტორი ინფორმატიკაში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.


ოფიციალური რეცეზენტები:
რიჩარდ მეგრელიშვილი - ტექნიკის დოქტორი, პროფესორი. თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, კომპიუტერულ მენიერებათა დეპარტამენტის პროფესორი ემერიტუსი; 
თინათინ კაიშაური - ტექნიკის დოქტორი, სტუ ორგანიზაციული მართვის და ეკონომიკური ინფორმატიკის დეპარტამენტების პროფესორი.

დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში.

ფოტო გალერეა