სიახლეები

მაგისტრატურაში ჩაბარების მსურველთა საყურადღებოდ: პროგრამები და საკითხები

2018 წლის 5 სექტემბრიდან გამოცხადდება მიღება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

არქეოლოგია

ევროპული ენები და ლიტერატურა

მოდულები - ინგლისური ფილოლოგია ● სლავური ფილოლოგია ● გერმანული ფილოლოგია ● ფრანგული ფილოლოგია 


დამატებითი ინფორმაცია განთავსდება სსუ-ის ვებგვერდზე

ქვემოთ იხილეთ სამაგისტრო პროგრამების სასპეციალიზაციო საგნებში საგამოცდო საკითხების ჩამონათვალი

არქეოლოგია

ევროპული ენები და ლიტერატურა - ინგლისური ფილოლოგიაგერმანული ფილოლოგიაფრანგული ფილოლოგია | სლავური ფილოლოგია

სამართალი

ბიზნესის ადმინისტრირება

კომპიუტერებისა და ქსელების პროგრამული უზრუნველყოფა

გამოყენებითი მათემატიკა

გამოყენებითი სტატისტიკა

კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა

ქართული ფილოლოგია

ისტორია

კულტურათაშორისი კომუნიკაციები

მიკრობიოლოგია


ევროპულ ენებში (B2 დონე) საგამოცდო ტესტების ნიმუშები

ინგლისურიფრანგულიგერმანული


ფოტო გალერეა