სიახლეები

მაია გელაშვილის დისერტაციის დაცვა

2019 წლის 9 ივლისს 12:00 საათზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ანა

პოლიტკოვსკაიას ქ. №26, VII სართული, საპრეზენტაციო დარბაზი) ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე დოქტორანტი

მაია გელაშვილი ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად დაიცავს

დისერტაციას თემაზე: „ქართულ-ოსური ენობრივი ურთიერთობიდან (ქართული სიტყვები

ოსურში)“.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

მერაბ ნაჭყებია - ფილოლოგიის დოქტორი, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

პროფესორი;

მერაბ ჩუხუა - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

ექსპერტები: ქეთევან მარგიანი - ფილოლოგიის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და მანანა ბუკია - თსუ-ს არნოლდ ჩიქობავას

სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი;

ოფიციალური რეცენზენტები: ჭაბუკი ქირია - ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ-ს არნოლდ

ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი; და

ლევან ფაჩულია - ფილოლოგიის დოქტორი, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ასოცირებული პროფესორი.

დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში.

ფოტო გალერეა