სიახლეები

ნელი პეტრიაშვილის დისერტაციის დაცვა

2019 წლის  28 თებერვალს 14:00 საათზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ანა პოლიტკოვსკაიას . №26, VII სართული, საპრეზენტაციო დარბაზი) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე დოქტორანტი ნელი პეტრიაშვილი ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად დაიცავს დისერტაციას თემაზე: „მტრის ხატი“ იმაგოლოგიურ ჭრილში (პოსტკოლონიურ ქართულ ლიტერატურაზე დაყრდნობით).

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მარიამ  მირესაშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი;

ექსპერტები: ნანა გაფრინდაშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ნანა კუცია - ფილოლოგიის  დოქტორი, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;                                                   

ოფიციალური რეცენზენტები:  ნინო წერეთელი - ფილოლოგიის  დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და  მარინე ტურავა - ფილოლოგიის  დოქტორი, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში.

ფოტო გალერეა