სიახლეები

სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტის 2020-21სასწავლო წლის ბაკალავრიატის გაზაფხულის სემესტრის არჩევითი საგნები

             2020-21სასწავლო წლის ბაკალავრიატის გაზაფხულის სემესტრის

                                                    არჩევითი საგნები

                                           I კურსის არჩევითი საგნები

        სტუდენტმა  შეთავაზებული საგნებიდან უნდა აირჩიოს 8კრედიტის ფარგლებში!!!

1.   საეკლესიო სამართალი - 3 კრ. პედაგოგი -  ასოც.პროფ. ლ. აბრამიშვილი

2.   ქართული ჩვეულებითი სამართალი - 3 კრ  პედაგოგი - ასოც.პროფ. კ. კვარაცხელია

3.   სამართლის მეთოდები - 3 კრ. პედაგოგი - პროფ.ლ.გაბისონია

4.   სამართლებრივი წერა - 3 კრ. პედაგოგი - პროფ.ლ.გაბისონია

5.   შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში - 5 კრ. პედაგოგი- ასოც.პროფ. ლ. აბრამიშვილი

6.   საქართველოს პოლიტიკურ და სამართლებრივ მოძღვრებათა ისტორია-5 კრ. პედაგოგი-ასოც.პროფ. კ. კვარაცხელია

 

                შეთავაზებული არჩევითი საგნები– 8 კრედიტის ფარგლებში

                                            III კურსის არჩევითი საგნები

1.    იურიდიული ფსიქოლოგია - 3 კრ.  პედაგოგი - დ.ლეკიაშვილი

2.    კრიმინოლოგია - 5 კრ. პედაგოგი - მ.ბაძაღუა

3.    საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი - 5 კრ. პედაგოგი -ოთარ ბენიძე

4.    მუნიციპალური სამართალი - 4კრ.-სამ.დოქტ.ჯანო წულუკიძე

5.    მოთხოვნის უზრუნველყოფის სამართალი - 4კრ.

6.    საერთაშორისო კერძო სამართალი-5კრ.

7.    საერთაშორისო საჰაერო სამართალი -5კრ.-სამ.დოქტ.-დავით გეფერიძე

8.    საერთაშორისო სისხლის სამართალი -6კრ.

 

 

 

                     IV კურსის არჩევითი საგნები/შეთავაზებული საგნებიდან უნდა აირჩიოთ საგნები 12 კრედიტის ფარგლებში

1.    განათლების სამართალი - 4კრ.

2.    ტერიტორიული კონფლიქტების გადაწყვეტის საკითხები საკონსტიტუციო სამართალში - 4კრ.

3.    ფასიანი ქაღალდების სამართალი - 3 კრ.

4.    სამრეწველო საკუთრების სამართალი - 5კრ.

5.    გადახდისუუნარობის სამართალი -4კრ.

6.    სამოქალაქო საპროცესო დოკუმენტების შედგენა -3კრ.

7.    მედიაცია, დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის საშუალება-4კრ.

8.    არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება -4კრ.

9.    სასჯელის შეფარდება -4კრ.

10.  სასჯელაღსრულების სამართალი -4 კრ.

11.  კრიმინალისტიკა - 5კრ.

12.  მტკიცებითი სამართალი -3 კრ.

13.  ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულთა საერთაშორისო სამართალი -5კრ.

14.  ევროპული კავშირის სამართალი-5კრ.

15.  ბლოკჩეინისა და კრიპტოვალუტის სამართლებრივი საფუძვლები-4კრ.

 

 

ფოტო გალერეა