სიახლეები

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პროგრამებზე სწავლის უფლებამოპოვებულ სტუდენტთა სია

კონკურსანტთა სია, რომლებმაც საერთო სამაგისტრო და შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგებით 2017-2018 სასწავლო წელს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე  მოიპოვეს სწავლის უფლება

(დამატებითი გამოცდისა და აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით)

იხილეთ დანართი

ფოტო გალერეა