სიახლეები

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017 წლის 18 მაისს ჩატარებული უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების შედეგების დამტკიცების შესახებ

იხილეთ აკადემიური საბჭოს დადგენილება № 05/01- 343 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017 წლის 18 მაისს ჩატარებული უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების შედეგების დამტკიცების შესახებ (იხ. დანართი №1 და დანართი №2)

ფოტო გალერეა