სიახლეები

სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები I-კურსელი მაგისტრანტებისთვის

შემოდგომის  სემესტრი

 

·          სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2019 წლის 7 ოქტომბერი - 2020 წლის  25 იანვარი;

·          აკადემიური რეგისტრაცია -  2019 წლის 26 სექტემბერი - 2 ოქტომბერი;

·          შუალედური შეფასება - 2019  წლის 25 ნოემბერი - 29 ნოემბერი (ლექციების შემდეგ);

·          საშობაო არდდეგები - 2020 წლის 1 იანვარი  - 7 იანვარი;

·          საგამოცდო პერიოდი:

)  დასკვნითი გამოცდები - 2020 წლის  3 თებერვალი - 8 თებერვალი;

დამატებითი გამოცდები - 2020  წლის  10 თებერვალი -  15 თებერვალი.

 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია

2019-2020  სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრში სტუდენტებს მიეცეთ  სწავლის საფასურის 3 ეტაპად  გადახდის უფლება შემდეგ ვადებში:

სწავლის საფასურის არანაკლებ 30% -სა  - 2019  წლის  2 ოქტომბრამდე;

სემესტრული საფასურის არანაკლებ 60%-ისა  - 2019 წლის  25 ნოემბრამდე;

სემესტრული საფასურის სრული დაფარვა - 2020 წლის  3 თებერვლამდე.

 

გაზაფხულის  სემესტრი

ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/დოქტორანტურა

·          სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2020 წლის  2 მარტი - 2020 წლის  13 ივნისი;

·          აკადემიური რეგისტრაცია -  2020 წლის 2თებერვალი - 9 მარტი;

·          შუალედური შეფასება - 2020 წლის 21 აპრილი - 2 მაისი (ლექციების შემდეგ);

·          საგამოცდო პერიოდი:

დასკვნითი გამოცდები - 2020 წლის  19 ივნისი  - 11 ივლისი;

დამატებითი გამოცდები - 2020 წლის  20 ივლისი -  31 ივლისი.

 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია

2019-2020  სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრში სტუდენტებს მიეცეთ  სწავლის საფასურის 3 ეტაპად  გადახდის უფლება შემდეგ ვადებში:

 

სწავლის საფასურის არანაკლებ 30% -სა  - 2020  წლის  2 მარტამდე

სემესტრული საფასურის არანაკლებ 60%-ისა  - 2020  წლის  21 აპრილამდე

სემესტრული საფასურის სრული დაფარვა - 2020 წლის  19 ივნისამდე.

ფოტო გალერეა