სიახლეები

სსუ-ში სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პრიორიტეტული საგანმანათლებლო პროგრამები

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამები და 2018-2019 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ დასაფინანსებელი სტუდენტების რაოდენობა

N

პროგრამის ID

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება

სტუდენტების რაოდენობა

1

0120101

მათემატიკა

30

2

0120201

ქიმია

25

3

0120202

ბიოლოგია

25

4

0120203

ფიზიკა

7

5

0120301

ქართული ფილოლოგია

30

6

0120302

არქეოლოგია

25

7

0120303

ისტორია

25

8

0120305

აფხაზური ფილოლოგია

5

9

0120501

ეკონომიკა

28

ფოტო გალერეა