სიახლეები

ვაქვეყნებთ 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების  ცხრილს

გამოცდების ცხრილის დავალიანების ველში ფიქსირდება სტუდენტის სახელზე არსებული დავალიანების ოდენობა ლარებში. გადაუხდელობის შემთხვევაში, სტუდენტი გამოცდაზე არ დაიშვება. მითითებული დავალიანების გადახდის შემთხვევაში, გაურკვევლობის თავიდან აცილების მიზნით თან იქონიეთ გადახდის ქვითარი.


შეგახსენებთ,რომ სტუდენტი ვალდებულია ყურადღებით გაეცნოს საგამოცდო ცხრილს და იმ შემთხვევაში თუ მის საგამოცდო ცხრილში
:


ა) ფიგურირებს საგამოცდო საგანი, რომელიც არ უნდა ფიგურირებდეს


ბ)საგამოცდო საგნის გასწვრივ არ არის მითითებული პროფესორის გვარი ან მითითებულია არასწორად


გ) არ ფიგურირებს რომელიმე საგამოცდო საგანი, რომელიც უნდა ფიგურირებდეს


დ)საგამოცდო საგნის დასახელება მითითებულია არასწორად სტუდენტმა აუცილებლად უნდა აცნობოს აღნიშნულის შესახებ ფაკულტეტის ადმინისტრაციას.


პირადობის დამადასტურებელი საბუთის გარეშე, სტუდენტი გამოცდაზე არ დაიშვება!!!საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი


ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი


მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


იურიდიული ფაკულტეტი


განათლების ფაკულტეტი


სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ფოტო გალერეა