სიახლეები

წარმომადგენლობითი საბჭოს განცხადება

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა გაიმართება 2020 წლის 21 ნოემბეს (შაბათს)   14:00 საათზე. სხდომ ჩატარბა ონლაინ რეჟიმში.


 

დღის წესრიგი:

 

1. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N06-41/3 გადაწყვეტილებით დამტკიცებულ „სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალთან დასადებ შრომით ხელშეკრულებაში“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის   შესახებ (მომხ.  .  გვარამია).

2. წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნოში შემოსული განცხადებების განხილვა (მომხს. ლ. თაკალანძე).

 

 

ფოტო გალერეა