2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

ბაკალავრიატი

სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2021 წლის 20 სექტემბერი – 2022 წლის 15 იანვარი;

აკადემიური რეგისტრაცია: 2021 წლის 30 აგვისტო – 2021 წლის 20 სექტემბერი;

შუალედური შეფასება: 2021 წლის 8 ნოემბერი – 2021 წლის  13 ნოემბერი;

საშობაო არდადეგები: 2022 წლის 1 1იანვარი – 2022 წლის 7 იანვარი.

 

საგამოცდო პერიოდი:

ა) დასკვნითი გამოცდები: 2022 წლის 20 იანვარი - 2022 წლის 12 თებერვალი.

ბ) დამატებითი გამოცდები: 2022 წლის 21 თებერვალი - 2022 წლის 26 თებერვალი.

 

 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია:

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სტუდენტებს შეუძლიათ სწავლის საფასურის 3 ეტაპად გადაიხადონ:

სწავლის საფასურის არანაკლებ 30%-ისა 2021 წლის 30 აგვისტოდან 2021 წლის 20 სექტემბრამდე;

სწავლის საფასურის არანაკლებ 60%-ისა 2021 წლის 8 ნოემბრამდე;

სემესტრული საფასურის სრული დაფარვა 2022 წლის 24 იანვრამდე.


სასწავლო პროცესის ვადები 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მაგისტრანტურისა და დოქტორანტურის პირველკურსელი სტუდენტებისათვის

 

 

სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2021 წლის 4 ოქტომბერი – 2022 წლის 29 იანვარი;

აკადემიური რეგისტრაცია: 2021 წლის 14 სექტემბერი – 2021 წლის 29 სექტემბერი;

შუალედური შეფასება: 2021 წლის 22 ნოემბერი – 2021 წლის  27 ნოემბერი; 

საშობაო არდადეგები: 2022 წლის 1 იანვარი – 2022 წლის 7 იანვარი.საგამოცდო პერიოდი:


ა) დასკვნითი გამოცდები: 2022 წლის 31 იანვარი – 2022 წლის 12 თებერვალი.

ბ) დამატებითი გამოცდები: 2022 წლის 21 თებერვალი – 2022 წლის 26 თებერვალი.


ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადა განსაზღვრულია 2021 წლის 29 სექტემბრის ჩათვლით, რაც გულისხმობს სწავლის სემესტრული საფასურის სრულ  გადახდას.