2018-2019 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები

შემოდგომის სემესტრი

ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/დოქტორანტურა


სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2018 წლის 17 სექტემბერი - 2019 წლის 12 იანვარი

აკადემიური რეგისტრაცია2018 წლის 10 სექტემბერი - 21 სექტემბერი

შუალედური შეფასების კვირა - 2018  წლის  5 ნოემბერი - 10 ნოემბერი

საშობაო არდდეგები - 2019 წლის 1 იანვარი  -  7 იანვარი

საგამოცდო პერიოდი

)  დასკვნითი გამოცდები - 2019 წლის  21 იანვარი - 7 თებერვალი

დამატებითი გამოცდები - 2019  წლის  19 თებერვალი -  28 თებერვალი


ადმინისტრაციული რეგისტრაცია

 2018-2019  სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრში სტუდენტებს მიეცეთ  სწავლის საფასურის 3 ეტაპად  გადახდის უფლება შემდეგ ვადებში:

სწავლის საფასურის არანაკლებ 30%-სა  - 2018  წლის 17 სექტემბრამდე

სემესტრული საფასურის არანაკლებ 60%-ისა  - 2018  წლის 5 ნოემბრამდე

სემესტრული საფასურის სრული დაფარვა - 2018 წლის  27 დეკემბრამდე


გაზაფხულის სემესტრი

ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/დოქტორანტურა


სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2019 წლის  4 მარტი - 2019  წლის 22 ივნისი

აკადემიური რეგისტრაცია - 2019 წლის 25 თებერვალი - 12 მარტი

შუალედური შეფასების კვირა - 2019 წლის  22 აპრილი - 3 მაისი

საგამოცდო პერიოდი

დასკვნითი გამოცდები - 2019 წლის  27 ივნისი  - 19 ივლისი

დამატებითი გამოცდები - 2019 წლის  24ივლისი -  31 ივლისი


ადმინისტრაციული რეგისტრაცია

2018-2019  სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრში სტუდენტებს მიეცეთ  სწავლის საფასურის 3 ეტაპად  გადახდის უფლება შემდეგ ვადებში:

სწავლის საფასურის არანაკლებ 30%-სა - 2019  წლის 4 მარტამდე

სემესტრული საფასურის არანაკლებ 60%-ისა  - 201წლის 22 აპრილამდე

სემესტრული საფასურის სრული დაფარვა - 2019 წლის 27 ივნისამდე


კონტაქტი