სადოქტორო პროგრამები

არქეოლოგია

ქართველური ენათმეცნიერება

სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რია

თანამედროვე ქართული ლიტერატურა და ლიტერატურის თეორია

კომპიუტერული მეცნიერებები

მყარი სხეულების ფიზიკა

გამოყენებითი მათემატიკა

ბიზნესის ადმინისტრირება
მიკრობიოლოგია
სადოქტორო პროგრამების შემუშავებისა და დამტკიცების ინსტრუქცია

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტი

დანართი 1 | დანართი 2 | დანართი 3 | დანართი 4 | დანართი 5 | დანართი 6 | ფორმა 1,2,3 | გასაუბრების ოქმი


გასაუბრების საკითხები დოქტურანტურაში

არქეოლოგია

გამოყენებითი მათემატიკა

ქართველური ენათმეცნიერება

თანამედროვე ქართულილიტერატურა და ლიტერატურის თეორია

საქართველოს ისტორია

კომპიუტერული მეცნიერებები

მყარი სხეულების ფიზიკა

მიკრობიოლოგია


ინგლისური (B2, ტესტები)