სწავლება

საბაკალავრო პროგრამები
სოციოლოგია
ფსიქოლოგია
პოლიტიკის მეცნიერებები
საერთაშორისო ურთიერთობები


სამაგისტრო პროგრამები
სოციალური ფსიქოლოგია
სოციოლოგია
პოლიტიკის მეცნიერებები
საერთაშორისო ურთიერთობები