საჭირო დოკუმენტაცია

სტუდენტებისთვის

პროგრამაში მონაწილეობისთვის სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები (ფორმატი - PDF)

პირადობის მოწმობის / პასპორტის ასლი

შევსებული სააპლიკაციო ფორმა

უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატის ასლი (ასეთის არარსებობის შემთხვევაში, სტუდენტის უცხო ენის ცოდნის დონე დადგინდება ტესტირების მეშვეობით)

ნიშნების ფურცელი მიმდინარე GPA-ს მითითებით;

სამოტივაციო წერილი ინგლისურ ენაზე;

ერთი სარეკომენდაციო წერილი


პერსონალისთვის

პროგრამაში მონაწილეობისთვის აკადემიურმა/ადმინისტრაციულმა პერსონალმა  უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები (ფორმატი - PDF)

პირადობის მოწმობის / პასპორტის ასლი;

CV ევროპასის ფორმატში

შევსებული სააპლიკაციო ფორმა

უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატის ასლი (ასეთის არარსებობის შემთხვევაში, უცხო ენის ცოდნის დონე დადგინდება ტესტირების მეშვეობით);

სამოტივაციო წერილი ინგლისურ ენაზე;

ერთი სარეკომენდაციო წერილი