სწავლება

საბაკალავრო პროგრამები

მასწავლებლის განათლება

ინკლუზიური განათლება


სამაგისტრო პროგრამები
განათლების მეცნიერებები /  საგნის/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების მეთოდიკა
განათლების ფსიქოლოგია (სკოლის ფსიქოლოგია)


ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამები
ბაგა-ბაღის აღმზრდელი-პედაგოგი


სხვა საგანმანათლებლო პროგრამა
მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამა (დამატებითი)
მასწავლებლის მომზადების  საგანმანათლებლო პროგრამა