სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტებს

სოხუმისსახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტებს, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს საერთო სამაგისტროგამოცდა, შიდასაუნივერსიტეტო მისაღები გამოცდა/გამოცდები და გაიარეს ადმინისტრაციულირეგისტრაცია