სწავლება

საბაკალავრო პროგრამები
ქართული ფილოლოგია
აფხაზური ფილოლოგია
ინგლისური ფილოლოგია
გერმანული ფილოლოგია
ფრანგული ფილოლოგია
სლავური ფილოლოგია
არქეოლოგია
ისტორია
თურქოლოგია


არქეოლოგია
ისტორია
კულტურათაშორისი კომუნიკაციები
ევროპული ენები და ლიტერატურა /The European Languages and Literature
მოდულები: ინგლისური ფილოლოგია ● სლავური ფილოლოგია ● გერმანული ფილოლოგია ● ფრანგული ფილოლოგია
Modules: English  Philology ● Slavic Philology  ● German Philology  ● French  Philology
ქართული ფილოლოგია  (Georgian Philology) - სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს ორ სასპეციალიზაციო მოდულს:


არქეოლოგია
ქართველური ენათმეცნიერება
სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რია
თანამედროვე ქართული ლიტერატურა და ლიტერატურის თეორია


ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა