გაცვლითი პროგრამები

გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ, ერთი ან ორი სემესტრით სასწავლებლად გაემგზავრონ პარტნიორ უნივერსიტეტებში.

აღნიშნული გაცვლითი პროგრამები არ ითვალისწინებს სტიპენდიას.
სტუდენტები თავისუფლდებიან სწავლის გადასახადისგან პარტნიორ უნივერსიტეტში.