მონიტორინგის განყოფილება

მონიტორინგის განყოფილება ახორციელებს უნივერსიტეტში არსებული სასწავლო პროცესის მონიტორინგს.  განყოფილებას წარმოადგენს ხუთი თანამშრომელი: განყოფილების უფროსი, ორი მთავარი სპეციალისტი, ორი უფროსი სპეცაილისტი. თანამშრომლები გადანაწილებული არიან უნივერსიტეტის ორივე კორპუსში.


განყოფილების უფროსი - ნესტან ლომაია

მთავარი სპეციალისტი - წიქრიძე მანანა
უფროსი სპეცაილისტი - სვეტლანა იოსელიანი
უფროსი სპეციალისტი - ლეილა საბეკია
უფროსი სპეციალისტი - ქეთი გოგოხია


შესაბამისად განყოფილების თანამშრომლებზე ფუნქციები გადანაწილდა შემდეგი თანმინდევრობით:

წიქრიძე მანანა - ბიზნესის ფაკულტეტის ადმინისტრაცია, დაცვის თანამშრომლები, დამლაგებლები. ( I კორპუსი)

სვეტლანა იოსელიანი - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ადმინისტრაცია, მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ადმინისტრაცია, ლაბორატორიები, დამლაგებლები. ( II კორპუსი)

საბეკია ლეილა - ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ადმინისტრაცია,  საგამოცდო ცენტრი, ტექნიკური პერსონალი, დაცვის სამსახური, ბიბლიოთეკა. (II კორპუსი)

მაშია ნინო - სოციალურ- პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ადმინისტრაცია, იურიდიული ფაკულტეტის ადმინსტრაცია, ბიბლიოთეკა, I კორპუსის ადმინისტრაცია.

ლომაია ნესტანი - ზემოაღნიშნული ფაკულტეტების ადმინისტრაცია, I კოპუსის ადმინისტრაცია, სამსახურებზე გაწეული მუშაობის ყოველდღიური მონიტორინგი.


ტელ: 0 (32) 2 54 14 36

E-MAIL: monitoring@sou.edu.ge


მონიტორინგის სამსახურის დებულება