შიდა აუდიტის სამსახური

სამსახურის უფროსის მ.შ. - დავით ჭოჭუა

მთავარი სპეციალისტი - ბესარიონ ნაყოფია


ტელ: 

E-MAIL: audit@sou.edu.ge


შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება