2018-2019 საწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ფინალური გამოცდების გადაბარების შედეგები საბოლოო შედეგები

ცხრილში, შესაბამის ველებში, მოცემულია  სტუდენტების მიერ ფინალური გამოცდის გადაბარებაზე შესრულებული ნაშრომების ხელმეორედ გასწორების შედეგები.


საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი


ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი


მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


იურიდიული ფაკულტეტი


განათლების ფაკულტეტი


სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი