სადისერტაციო საბჭოები

არქეოლოგიის სადისერტაციო საბჭო

არქეოლოგიის საბჭოს დებულება


ფილოლოგიის სადისერტაციო საბჭო

ფილოლოგიის სადისერტაციო საბჭოს დებულება


ისტორიის სადისერტაციო საბჭო

ისტორიის სადისერტაციო საბჭოს დებულება


დაცული დისერტაციები


საერთაშორისო რეცენზირებადი გამოცემებისა და სასარგებლო ბმულების სარეკომენდაციო სია