სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი