წესები და ინსტრუქციები

საბაკალავრო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია

სამაგისტრო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, დამტკიცებისა და განვითარების მეთოდოლოგია

ხარისხის გაუმჯობესების მექანიზმი

კითხვარები