სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) იურიდიული ფაკულტეტიდან წარმომადგენლის არჩევნებთან დაკავშირებით სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის არჩევნების შედეგების საბოლოო შემაჯამებელი აქტი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) იურიდიული  ფაკულტეტიდან წარმომადგენლის არჩევნებთან დაკავშირებით სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის  არჩევნების  შედეგების საბოლოო შემაჯამებელი აქტი